UGOVOR
Član 1.
Ovim Ugovorom uređuju se međusobni odnosi između City Car Rental (u daljnjem tekstu: City Car Rental  i korisnika čiji su podaci navedeni na prvoj stranici ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: korisnik).
City Car Rental daje, a korisnik prima na korištenje vozilo navedeno na prvoj stranici ovog Ugovora (u tekstu: vozilo), a pod uvjetima i na vrijeme utvrđeno u ovom Ugovoru.

Član 2.
Potpisivanjem ovog Ugovora korisnik potvrđuje da je preuzeo vozilo u ispravnom i neoštećenom stanju, punog spremnika goriva, osim ako u Ugovoru nije izričito pismeno drukčije navedeno.
Korisnik potvrđuje da je uz vozilo primio dokumente za vozilo, ključeve za vozilo, svu obaveznu opremu vozila, kao i dodatnu opremu i pribor naveden u Ugovoru.

Član 3.
Korisnik se obavezuje da će vozilo vratiti u mjesto preuzimanja i to najkasnije u roku utvrđenom ovim Ugovorom.
Korisnik se obavezuje da će vozilo vratiti i prije ugovorenog roka, a na zahtjev City Car Rental-a.
Korisnik se obavezuje da će vozilo vratiti ispravno i neostečeno, sa svom dokumentaciom, ključevima, gumama, alatom, obaveznom, standardnom i dodatnom opremom, kako ga je i preuzeo.
Novčane obaveze prema ovom Ugovoru, ukoliko se ne plačaju u vidu predujma ili pologa, Korisnik je dužan platiti odmah, odnosno pri povratku vozila ili u roku od 8 dana od postavljanja zahtjeva za isplatu odnosno ispostavljanja računa.
Korisnik pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plačanja, City Car Rental  naplati sve troškove popravaka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vračeno, a korisnik nije izvijestio City Car Rental u skladu s procedurom o povratu vozila. City Car Rental zadržava pravo da naplati a da  prethodno  ne obavijesti korisnika.

Član 4.
Korisnik se obavezuje da će produženje trajanja najma kao i ostale promjene glede najma pravovremeno zatražiti od City Car Rental-a.
Uslučaju da korisnik prekorači ugovoreni rok vračanja vozila bez suglasnosti City Car Rental-a, City Car Rental ima pravo vozilo smatrati ukradenim i o tome izvjestiti policiju. U tom slučaju korisnik snosi svu nastalu štetu.
U slučaju prekoračenja roka vračanja vozila, korisnika i nadalje terete sve obaveze i odgovornosti iz ovog Ugovora, a koje su inače dogovorene za vrijeme trajanja najma.
Svi zaposlenici City Car Rental-a imaju pravo kontrolirati bilo koje vozilo, u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da je korisnik prekršio bilo koji od uvjeta ovog Ugovora, zaposlenici City Car Rental-a su ovlašteni oduzeti vozilo.
City Car Rental bezuvjetno zadržava pravo raskida Ugovora o najmu vozila, bilo kada i bilo gdje i prije isteka Ugovora o najmu vozila, bez ikakve obaveze nadoknađivanja štete korisniku.

Član 5.
Korisnik jamči i obavezuje se:

 • da je iznajmljeno vozilo preuzeo i da će ga koristiti sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama te drugim vazečim propisima;
 • da će vozilo koristiti samo za vlastite potrebe;
 • da će vozilom upravljati samo korisnik ili osoba koja je pored korisnika u Ugovoru navedena kao dodatni vozač, odnosno u Ugovoru navedena kao ovlaštena osoba korisnika-pravne osobe, a sve pod uvjetom da osobe imaju potrebne dozvole i dokumente za upravljanje vozilom;
 • da neče vozilo voziti izvan granica Republike Bosne i Hercegovine u zemlje u koje ulazak nije dopušten;
 • da neče vozilo koristiti u nedozvoljene svrhe, primjerice za vršenje kaznenih djela, carinskih, deviznih ili drugih prekršaja ili drugih nedozvoljenih radnji;
 • da neče vozilo pretovariti teretom ili putnicima;
 • da neče vozilom upravljati pod uticajem alkohola ili narkotika;
 • da će brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila i obaveznom periodičnom servisiranju vozila;
 • da će redovito kontrolisati i po potrebi nadopunjavati tekučinu za hlađenje, ulje i tlak u gumama;
 • da će vozilo kad ga ne koristi, obavezno zaključavati i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila uz aktiviranje drugih sigurnosnih uređaja ukoliko isti na vozilu postoje;
 • da neće vozilo koristiti za:
  • prijevoz materijala, predmeta ili stvari koje mogu oštetiti ili zagaditi vozilo, primjerice životinja, lako zapaljivih materijala, natprosječno prljavih stvari ili stvari neugodnog mirisa;
  • utrke, moto-sportska ili druga slična natjecanja;
  • obuku vozača.


Član 6.
Troškove goriva utrošenog tokom najma snosi korisnik. Troškove svih kazni radi prometnih prekršaja, nepropisnog parkiranja ili drugih prekršaja nastalih ili uzrokovanih u vrijeme trajanja najma vozila, bez obzira kada su utvrđenh ili dospjelih, obavezuje se podmiriti korisnik, bez obzira terete li oni City Car Rental kao vlasnika vozila, korisnika ili vozača vozila, osim ako navedeni nisu uzrokovani isključivom krivnjom City Car Rental-a;

 Član 7.
U slučaju manjka ili oštečenja vozila, opreme ili pribora, bez obzira na to kako su nastali, City Car Rental če korisniku zaračunati njihovu punu novčanu protuvrijednost po tržišnim cijenama, za nove takve dijelove, a važeči ugovorenog vračanja vozila.
Iznimno od odredbe stavka 1 ovog Članka, troškove nedostajuće dokumentacije ili ključeva vozila, korisnik nadoknađuje prema važečem cjenovniku.
Ako u slučaju nepažnje korisnika vozila ili vozača dođe do ostečenja motora ili pogonskog mehanizma(primjerice radi nedostatka ulja ili sredstava za hlađenje), u slučaju ostečenja kartera, spojke, donjeg podvozja vozila ili drugih kvarova izazvanih nemarnošču korisnika ili vozača (primjerice nepažljiva vožnja ili vožnja zbog loših puteva), korisnik  vozila nadoknađuje City Car Rental-u cjeloukupni iznos troškova popravka vozila, te do iznosa izgubljenog dnevnog najam vozila, ali ne više od 30 dana, te svu nastalu štetu kao što su primjerice troškovi vuče vozila ili umanjene vrijednosti vozila.
City Car Rental zadrzava pravo zaračunavanja usluge punjena goriva prema odluci Uprave.


Član 8.
U slučaju prometne nesreće, ostečenja, havarije, utaje, krađe, pogonske neispravnosti vozila i drugih sličnih okolnosti korisnik je dužan:

 • čuvati vozilo do njegovog preuzimanja od strane City Car Rental-a;
 • zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka;
 • pozvati nadležan organ policije i osigurati njihov zapisnik, osim u slučaju pogonske neispravnosti;
 • bez odlaganja dati izjavu o događaju u najbližoj poslovnici City Car Rental-a;

U slučaju da korisnik ne osigura policijski zapisnik iz stavka 1, tačka 3. Ovog člana ili ne da izjavu iz tačke 4. Ovog člana, sav trošak naknade štete u svezi s oštečenjem ili nestankom vozila pada na teret korisnika u punom iznosu bez obzira na korisnikovu krivicu za takav događaj;
Korisnik  prima na znanje da u slučaju nemarnog odnosa prema vozilu, dokumentima ili ključevima vozila, drugim slučajevima predviđenim pravilima osiguranja ili zakonom, može biti terećen regresnim zahtjevom osiguravatelja vozila.

Član 9.
U slučaju štete na vozilu, korisnik će na traženje City Car Rental-a platiti puni iznos popravka oštečenja, ili druge gubitke koje City Car Rental  ima zbog ostečenja vozila, uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma nekorištenja vozila za vrijeme trajanja popravka prema važećem cjeniku, ali najviše 30 dana.
U slučaju krađe vozila ili drugih okolnosti radi kojih korisnik nije u mogučnosti po završetku najma, vratiti vozilo City Car Rental-u, korisnik će na traženje City Car Rental-a platiti punu vrijednost vozila i to nabavnu vrijednost novog vozila, a prema ponudi City Car Rental-ovog dobavljača kao i druge gubitke koje City Car Rental ima zbog nedostatka vozila uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma, zbog nekorištenja vozila prema važečem cjeniku, ali najviše 30 dana.
U slučaju štete prema trečim osobama korisnik če snositi sve troškove koje bi City Car Rental  mogao imati po toj osnovi.
Osiguranjem nisu pokrivene štete koje su prouzročene namjerno, pod uticajem alkohola ili droge, bez propisane vozačke dozvole ili u slučaju da je dozvola vozaču oduzeta, u slučajevima da se u vozilu nalazi veči broj osoba od broja registriranih sjedišta, štete izazvane ratnim operacijama ili pobunama, kao i drugim okolnostima, prema pravilima osiguravajučeg društva ili zakonskim propisima. Osiguranjem nisu pokriveni rizici uništenja ili oštečenja
automobilskih guma, naplataka ili poklopaca naplata, uništenja odnosno oštečenja donjeg postroja vozila.

Član 10.
City Car Rental ne odgovara za štete koje bi korisniku mogle nastati usljed zakašnjenja prilikom isporuke vozila, kao ni  za štete koje bi korisniku  mogle nastati zbog bilo kakvog kvara na vozilu, za vrijeme trajanja najma. City Car Rental ne odgovara za štete koje bi mogle nastati na osobama i stvarima koje se prevoze u vozilu.

Član 11.
Korisnik ne smije prenijeti prava ili obaveze po ovom Ugovoru, na treče osobe, a niti smije otuđiti vozilo, dijelove ili opremu vozila ili vršiti bilo kakve preinake na vozilu.

Član 12.
Ovaj je Ugovor sastavljen u 2 istovjetna primjerka, od kojih se jedan primjerak Ugovora uručuje korisniku a ostale zadržava City Car Rental. Svojim potpisom na prvoj stranici ovog Ugovora korisnik prihvača ovaj Ugovor i sve njegove odredbe uz uvjete o najmu vozila s kojima je upoznat u poslovnici preuzimanja vozila.
Izmjene i dopune ovog Ugovora, mogu se vršiti samo u pismenom obliku, a usmeni dogovori su nevažeći.
Sastavni dio ovog Ugovora je važeći cjenovnik City Car Rental-a.

Član 13.
U slučaju spora po ovom Ugovoru stranke priznaju nadležnost suda u Sarajevu.

Član 14.
Engleska verzija ovog Ugovora predstavlja samo prijevod originala teksta. U slučaju spora Bosanski jezik se koristi kao osnova za tumačenje ovog Ugovora.

 

REZERVIŠITE
Lokacija preuzimanja
Lokacija vraćanja
Period
Preuzimanje:
Vraćanje:
Broj ili kod za popust
Traži